Cesta labyrintem města“ je interaktivní desková hra zaměřená na primární prevenci rizikového chování. Jedná se o metodický nástroj, který mohou využít pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi a dospívajícími ve věkové kategorii 10 – 17 let (4. třída ZŠ – 2. ročník SŠ), popřípadě i ve vyšších ročnících.

 

Jak se hraje?

Cílem hry je obstát na všech místech ve městě a během cesty nasbírat co největší počet bodů (žetonů), které hráč dostane za zodpovězené otázky či za splněný úkol z hracích kartiček. Časovou dotaci hry je třeba vždy stanovit podle velikosti skupiny, resp. počtu hráčů. V případě, že bude hrát větší počet hráčů (deset a více), doporučujeme časovou dotaci 2 vyučovací hodiny (90 min.). Časovou dotaci si můžete určit sami dle vlastního uvážení a přizpůsobit situaci.

Hru „Cesta labyrintem města“ lze využít nejen jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení (umožňuje definovat silné a slabé stránky Minimálního programu primární prevence ve školách), ale také jako nástroj pro zhodnocení situace v různých oblastech rizikového chování v třídních kolektivech. Může upozornit na rizikové skupiny nebo jedince, kterým je pak třeba dál věnovat pozornost. Hra umožňuje nacházet témata, na něž je možné navazovat v další výuce či preventivním působení a zároveň prakticky procvičit již získané znalosti a dovednosti.

 

Poslání hry

„Cesta labyrintem města“ neslouží k samotné realizaci programu primární prevence, ale jako součást preventivního působení. Lze ji využít nejen jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení (umožňuje definovat silné a slabé stránky Minimálního programu primární prevence ve školách), ale i jako nástroj pro zhodnocení situace v různých oblastech rizikového chování, v třídních kolektivech, může upozornit na rizikové skupiny nebo jedince, kterým je třeba dál věnovat pozornost v rámci selektivní nebo indikované primární prevence.

Hra může dále sloužit rodinám, zařízením pro děti a mládež, dětským domovům, domům dětí a mládeže a dalším volnočasovým zařízením. Při hraní si hráči zopakují své znalosti z různých oblastí rizikového chování, při plnění herních úkolů procvičí svoje sociální a komunikační dovednosti. Dále se při hře otevírá prostor pro diskuzi nad tématy, edukaci a předání informací, vyvrácení mýtů v oblasti rizikového chování, stejně tak jako pozitivní působení na cílovou skupinu.

 

Co to stojí?

Tato metodická pomůcka byla vyvíjena týmem odborníků na primární prevenci rizikového chování 4 roky. V průběhu vlastního vývoje prošla několika podobami. Vývojové fáze byly tři. Vždy, v každé fázi se jednalo o nízký náklad do pěti kusů, které byly vyráběny ručně a v rámci tohoto faktu se odvíjely i náklady na výrobu. Bez sponzorského příspěvku společnosti Enertis, s.r.o. bychom prototyp hry nemohli nechat vyrobit. Každá ze tří podob metodické pomůcky byla testována s dětmi v základních školách a nízkoprahových klubech a tím byla hra postupně zdokonalována.

Finální, otestovanou a přepracovanou verzi jsme zadali k nízkonákladové výrobě v počtu 150 ks. Jedná se o produkt nekomerční, zásadně metodického charakteru a v oblasti primární prevence rizikového chování jediný svého druhu v České republice. Cena tedy odpovídá charakteru a zvyklostem na trhu s metodickými pomůckami v oblasti školství, psychologie i prevence a je stanovena na 4910 Kč. (pro porovnání např. http://drogovykufr.cz, jehož cena činí 9510,- Kč) .

 

Hra „Cesta labyrintem města“ je zajímavou, organizačně nenáročnou metodickou pomůckou

Další doporučení:

 • Pokud budete hru hrát v zařízení pro děti a dospívající, doporučujeme, abyste si ji
  zkusili „nanečisto“ s kolegy nebo známými. Budete mít tak možnost nejen na vlastní kůži
  prožít to, co při hře prožívají děti, ale zároveň vás mohou napadnout další nápady, pravidla
  nebo otázky, které do hry sami zapracujete.
 • V případě práce s obtížněji zvladatelnou skupinou doporučujeme vedení hry dvojicí
  vedoucích.
 • Pokud se někdo z jakýchkoliv důvodů nechce hry účastnit, dostane statut pozorovatele
  (Pozorovatel sedí ve stejném prostoru mimo soutěžní týmy, pozoruje proces hry. V závěru
  hry je pozorovatel vyzván k hodnocení průběhu hry).
 • Věnujte dostatečnou pozornost stanovení pravidel (zásad) pro hru (viz Stanovení pravidel
  (zásad) pro hru).
 • Dle kognitivních schopností dětí a dospívajících zvažte zařazení kartiček vyšších úrovní
  obtížnosti do hry.
O hře
Objednávka
Kontakt